Oluline info taotlejatele! Riigikogu otsusega lõpetab Hasartmängumaksu Nõukogu 2019. aasta algusest oma tegevuse. Viimane kuuprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2018.

2019. aasta tegevuste osas aastaprojektide taotlusi Nõukogu enam vastu ei võta ja otsuseid ei tee. Senine aastaprojektide taotluste toetamise praktika vastavalt valdkonnale võib muutuda.

Lisainfot jagavad toetuse andjad Kultuuriministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist ning Haridus- ja Teadusministeeriumist.

 

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) on loodud Riigikogu loodud organ hasartmängumaksu laekumistest toetuste jagamiseks spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele.

Nõukogu tööd reguleerib hasartmängumaksu seadus ja Vabariigi Valitsuse määrus "Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord"

Hasartmängumaksu Nõukogule eraldatakse hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest 37,4 %.

Laekuv summa jaguneb toetatavate vadkondade järgi:

  • 31,8 % teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks,
  • 22 % protsenti olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks
  • 10% teiste spordiprojektide toetamiseks
  • 31,7 % hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks
  • 4 % kultuuriprojektide toetamiseks.

 

Hasartmängu maksust laekuvate summade alusel toetuste eraldamisega on seotud kolm ministeeriumit - Kultuuriministeerium,  Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium.

Toetuste määramine on kooskõlas ministeeriumite määratud ja Hasartmängumaksu Nõukogu kinnitatud valdkondlike aastaprioriteetidega. Otsuse toetuste määramise kohta teeb Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Nõukogu liikmed on ametisse kinnitatud Riigikogu otsusega.

Taotluste vastuvõtmine ja Hasartmängumaksu Nõukogu otsuste alusel väljamaksete tegemine on jaotatud järgmiselt:

  • Kultuuriministeerium tegeleb kultuuriprojektide ning olümpiaettevalmistus- ja teiste spordiprojektide toetamise taotlustega.
  • Haridus- ja Teadusministeerium tegeleb laste-, noorte-, teadus- ja haridusprojektide toetamise taotlustega.
  • Sotsiaalministeerium tegeleb hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamise taotlustega.​​

Hasartmängumaksu Nõukogu taotlused jagunevad kahte gruppi - väikeprojetid ja suurprojektid.

Väikeprojektide (taotletav summa kuni 6000 eur) taotlusi saab esitada igakuiselt, suurprojektide taotlusi (taotletav summa üle 6000 euro) võetakse vastu kord aastas.​​

Prioriteetide ja taotlemise kohta saab rohkem infot rubriigist "Prioriteedid, põhimõtted ja taotlemine".

Taotlemise ja aruandluse protseduur on kirjeldatud ka dokumendis "HMN taotluste esitamine ja aruandlus"​

 

Hasartmängu Nõukogu liikmed

Nõukogu liikme ametisse kinnitamise aluseks on Riigikogu otsus.

 

Nõukogu teenindavaks üksuseks on Kultuuriministeerium.