1. jaanuarist 2019 muutub hasartmängumaksu ja kultuurkapitali seadus.

Seni hasartmängumaksunõukogust toetatud teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojekte rahastatakse edaspidi haridusministeeriumi eelarve kaudu.

Rahastus ei kao ega vähene, kuid muutuvad selle jaotamise kanalid ja põhimõtted.

Uuendatud taotlemistingmused edastame kõigile huvipooltele hiljemalt detsembri esimesel  nädalal ning rahastamisotsused tehakse selle aasta jooksul. Kes on juba suurprojektide vooru taotluse juba esitanud, ei pea seda uuesti tegema, vajadusel võtame teiega ise ühendust.

Lisainfo: hm@hm.ee või teie praegune partnerosakond.

Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest toetatakse eelistatult tegevusi, mis ei mahu riigieelarve, kohaliku omavalitsuse või nende hallatavate asutuste ja kolmanda sektori rahastamise skeemidesse.

Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid noortevaldkonnas:

 • Noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtteid toetavad ja arendavad projektid.

 • Noorsootöö kvaliteeti ja koostöövõrgustike arengut toetavad projektid.

 • Noorte osaluse suurendamisele, loovuse arendamisele ja tõrjutusriski ennetusele suunatud projektid.

 • Noorte- ja noorsootööühingute arendamisele suunatud projektid.

 

 

Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid täiskasvanuhariduse valdkonnas:

 • Väärikate ülikoolid ja teised vanemaealiste õppijate (55+) aktiviseerimisele suunatud projektid.

 • Uute õppijate kaasamisele suunatud koolitus- ja õpiringide projektid, mis aitavad parandada elukestva õppe võtmepädevusi ning innustada osalemist vabahariduses.

Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid keele valdkonnas:

 • Eestluse hoidmine.

 • Emakeele arendamisele suunatud projektid.

Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid teaduse valdkonnas:

 • Teadus- ja arendustegevuse populariseerimine (teaduspäevad, infomaterjalid, seminarid, konkursid, noorte teadusühingute tegevus).

 • Kolmanda sektori rahvusvaheliste teaduskontaktide arendamine (seminarid, koolitused, konverentsid jms).

 • Erinevate teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumi teadus- ja arendustegevuse koostööpartnerite ühistegevust toetavad ning arendavad projektid (seminarid, koolitused, konverentsid jms).

Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid alus-, põhi-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse valdkonnas:​

 • Lasteaia, pere ja kogukonna koostöö toetamine koolieelses eas lastele arengusoodsa ja turvalise keskkonna loomisel; alushariduse ühenduste tegevust toetavad siseriiklikud ja rahvusvahelised projektid.

 • Reaalainete ja tehnoloogiahariduse populariseerimisele suunatud projektid lasteaedades ja koolides.

 • Koolikeskkonna ja turvalisuse arendamise ning tugiõpilasliikumise toetamisega seotud projektid.

 • Õpilaste väljalangevuse vähendamist ja erivajadustega õpilaste toetamist, va pedagoogide täiendkoolitus, toetavad projektid.

 • Väärtuskasvatust, aktiivõpet ning loovust toetavad projektid lasteaedades ja koolides.

 • Lapsevanemate lasteaia ja kooliellu kaasamise projektid.

 • Kutsehariduse populariseerimisele suunatud projektid, sh Oskuste Aasta 2017 eesmärkide elluviimist toetavad projektid.

 • Kutseõppeasutuste ja kutseõppurite ühistegevust soodustavad projektid.

 • Haridustasemete vahelist koostööd edendavad projektid.

 • Õpilaste, kutseõppurite ja üliõpilaste ettevõtlikkust ja koostööd arendavad projektid.

 • Õpilaste, kutseõppurite ja üliõpilaste rahvusvaheliste teadus- ja erialaste kontaktide arendamisele (seminarid, koolitused, konverentsid, koostöökohtumised jms) suunatud projektid


Projektide hindamise põhimõtted

Üldjuhul ei toeta Hasartmängumaksu Nõukogu investeeringuid ega soetusi; nõukogu otsustuskoosoleku päevaks toimunud projekte; riigiasutuste, äriühingute ja eraisikute taotlusi; trükiseid, reklaami ja projekte, mis on juba toetust saanud; projekte, mille varem antud toetuse kasutamise aruanne on tähtajaks esitamata või ei ole esitatud nõuetekohaselt.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • Projekti tegevuste vastavust prioriteetidele.
 • Projekti eelarve realistlikkust ning kuluartiklite põhjendatust.
 • Projekti läbiviijate haldusvõimekust.
 • Eelnevat kogemust, koostööpartnerite olemasolu ja nende panust projekti elluviimisel.

Hindamispõhimõtted:

Oma- ja/või kaasfinantseerimine

Kohustuslik oma- ja/või kaasfinantseeringu määr on väikeprojektidel 10% ja suurprojektidel  20% projekti kogumaksumusest. Projekti oma- ja/või kaasfinantseering võib olla rahaline või rahaliselt mõõdetav panus. Vähemalt 50% projekti oma- ja/või kaasfinantseeringust peab olema rahaline.

Halduskulud

25% taotletavast toetuse summast. (Halduskulud on näiteks: ruumide ülalpidamine, sidekulu, projekti juhtimisega seotud kulud jne). Projektiga mitte seotud üldkulusid ei toetata.

Vabatahtliku töö tunnid

Vabatahtliku töö tunnid võib HMN-i taotluses ära näidata, kuid neid ei arvestata osana oma- ega kaasfinantseeringust, seda käsitletakse kui täiendavat informatsiooni.

Töötasu arvestamine

Töötasu arvestamine peab olema realistlik, põhjendatud ning kooskõlas vastava eriala ja/või valdakonna keskmise palgatasemega.

Koolituse, seminari, konverentsi vms korraldamine

Eestis toimuvate riigisisese osavõtuga projektide puhul on toetus keskmiselt 9 eurot päevas osaleja kohta, rahvusvahelise osavõtuga projektide puhul keskmiselt 15 eurot päevas osaleja kohta. Toetust ürituse korraldamise kulude katteks või selle raames toimuvate lisategevuste läbiviimiseks võib taotleda ainult ürituse toimumise eest vastutav organisatsioon, mitte kaaskorraldaja või osaleja (näit festivali raames läbiviidava töötoa katmiseks esitab taotluse ürituse korraldaja, mitte töötoa läbiviija).

Suurprojektide voorus toetatud organisatsioonide või selle organisatsiooni allorganisatsiooni projektide toetamine väikeprojektide voorudes

Suurprojektide voorus aastategevuse läbiviimiseks HMN-lt toetust saanud organisatsioonide või selle organisatsiooni allorganisatsioonide projektidele toetuse eraldamine väikeprojektide voorudest on võimalik juhul, kui aastategevust planeerides ei olnud esitatud projekti tegevust võimalik ette näha ja projekti tegevuskava esineb selgelt aastatoetust saanud projekti tegevuskavast. Väikeprojekti taotluses peab olema selge põhjendus, miks suurpojektiga väikeprojekti tegevus hõlmatud ei ole. Põhjenduseks ei saa olla viide alarahastusele.

Üksikisikute või gruppide reisid, stipendiumid, messipinna rent jms.

HMN  ei toeta üldjuhul üksikisikute või gruppide reise, osalemist rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel, õppestipendiume, messipinna rendikulusid.


Taotlemine ja aruandlus

Hasartmängumaksu Nõukogu taotlused jagunevad kahte gruppi - väikeprojektid ja suurprojektid:

Väikeprojektid:

 • Väikeprojektide taotletav summa on kuni 6000 eurot.
 • Taotlusi saab esitada igakuiselt.
 • Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust.
 • Projekti kaas- või omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotluse esitamine:

Toetuse taotlemiseks on vaja Haridus- ja Teadusministeeriumile esitada:

 • Täidetud Hasartmängumaksu Nõukogu toetuse taotluse vorm;
 • projekti oma- või kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (allkirjastatud garantiikiri, kaasfinantseeringut võib tõendada ka lepingu koopiaga või pangaülekande väljavõttega, kuid sellisel juhul peab selguma, millist taotlejat ja projekti toetatakse);
 • taotluse allkirjastaja esindusõigust tõendava dokumendi koopia (volikiri), välja arvatud juhul, kui esindusõigus tuleneb seadusest.

Taotluses peab olema välja toodud läbiviidavate tegevuste maht ja tegevustesse kaasatava sihtgrupi suurus.

Eelarves tuleb eristada Hasartmängumaksu Nõukogult taotletava toetuse arvelt tehtavad kulud kuluartiklite kaupa ning välja tuua kuluarvestuse alused.

Ühte ja sama taotlust võib esitada kaks korda juhul, kui esimesel korral ei ole nõukogu teinud toetuse eraldamise osas kasvõi osaliselt positiivset otsust.

Haridus- ja Teadusministeerium kogub taotlused kokku, annab nende suhtes arvamuse ja edastab need Hasartmängumaksu Nõukogule otsustamiseks. Nõukogu otsused vormistatakse koosoleku protokollina, mis avalikustatakse Hasartmängumaksu Nõukogu kodulehel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Positiivse otsuse korral saadab Haridus- ja Teadusministeerium 30 päeva jooksul otsuse tegemise päevast alates taotlejale allkirjastamiseks toetuse kasutamise lepingu. Toetus makstakse välja lepingus ette nähtud tähtajal.

Aruandlus:

Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile toetuse kasutamise lepingus ette nähtud tähtajaks ja haridus-, teadus-, keele, ja noorteprojektide aruande vormil.

Toetuse kasutamise aruandele tuleb lisada:

 • sisulise töö aruanne, milles peab välja tooma projekti tulemuslikkuse, seatud eesmärkide täitmise, reaalselt projekti tegevustes osalenud sihtgrupi suuruse jne. ;
 • Hasartmängumaksu Nõukogu eraldatud toetuse arvel tehtud kulutuste finantsdokumentide koopiad (arved, pangaülekanded, -väljavõtted jm).

Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on nõukogul õigus eraldatud toetus tagasi nõuda.

Aruande esitamata jätnud taotlejatele uusi toetusi ei eraldata.

Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib toetuse saanud isiku esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

Kui selgub, et toetust on kasutatud sihipäratult, nõutakse toetussumma tagasi.

Haridus-, teadus-, keele-, ja noorteprojektide taotlused ja aruanded palun esitada Haridus- ja Teadusministeerium digitaalselt allkirjastatuna aadressil marje.laaneots@hm.ee 

või kristi.laanoja@hm.ee või postiga ühes ekseplaris ja allkirjastatult aadressile Haridus- ja Teadusministeerium,  Munga 18, 50088 Tartu. 

Taotlus peab jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks, postitustemplit ei arvestata

 

Olulised dokumendid