Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid kultuurivaldkonnas

Kehtivad alates 1.01.2015 esitatud taotlustele.

 • Prioriteediks on järelkasvuprojektid, mis on suunatud laste ja noorte kultuuritegevuse edendamiseks.
 • Projektid, mis suurendavad kultuurist osasaamise ja kultuuris osalemise võimalusi piirkondades, kus kultuurisündmuste valik on piiratum, ning sihtgruppides, kellel ligipääs kultuurile on raskendatud.
 • Valdkondliku või regionaalse tähtsusega kultuurisündmused, festivalid, haridusprogrammid ja õpikojad.
 • Omakultuurialased ettevõtmised.
 • Ühiskonna mitmekultuurilisust toetavad ettevõtmised.

Kultuurivaldkonnas ei ole prioriteediks:

 • Etenduskunstide üksiklavastuste väljatoomiskulude ja etendamisega seotud kulude katmine (vastavaid toetusi jagab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital).

Hasartmängumaksu Nõukogu prioriteedid spordivaldkonnas

Kehtivad alates 1.01.2015 esitatud taotlustele.

 • Prioriteediks on järelkasvuprojektid, mis on suunatud lastele- ja noortele, samuti projektid, mis suurendavad spordist osasaamise ning spordis osalemise võimalusi piirkondades, kus vastavate sündmuste valik on piiratum ning sihtgruppide ligipääs spordile on raskendatud.
 • Eelistatud on olümpiaettevalmistusega seotud projektid.

Spordivaldkonnas toetatakse järgmisi projekte:

 • Olümpiaettevalmistusprojektid (seadusega määratud 22%);
 • Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistusprojekt;
 • spordialaliitude olümpiaettevalmistusprojektid;
 • ​teised spordiprojektid: (seadusega määratud 10%):
  • spordialaliitude projektid;
  • spordiühenduse projektid;
  • kohalike spordiklubide projektid;
  • regionaalprojektid.

Teiste spordiprojektidena (seadusega määratud 10%) on eelistatud järgmised projektid:

 • Lastele ja noortele suunatud projektid;
 • liikumisharrastuse edendamisele suunatud projektid;
 • võimalikult suurele inimeste hulgale suunatud projektid;
 • tegevus või tegevused viiakse ellu väljaspool suuri keskusi;
 • rahvusvahelistel võistlustel osalemise puhul eelistatakse projekte, mis on esitatud spordialaliidu poolt;
 • ​eelistatakse spordialaliite, kes ei saa Hasartmängumaksu Nõukogu suurprojekti toetust, ega olümpiaettevalmistustoetust läbi Eesti Olümpiakomitee.

Üldjuhul ei toeta Hasartmängumaksu Nõukogu investeeringuid ega soetusi ; nõukogu otsustuskoosoleku päevaks toimunud projekte ; riigiasutuste, äriühingute ja eraisikute taotlusi ; trükiseid.

Hasartmängumaksu Nõukogult toetust taotlev spordiorganisatsioon peab olema kantud Eesti Spordiregistrisse ja esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras (vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 65, 26.05.2011)

 


Projektide hindamise põhimõtted

​Kultuuri- ja spordiprojektide hindamisel võetakse arvesse:

 • Projekti tegevuste vastavust prioriteetidele;
 • projekti eelarve realistlikkust ning kuluartiklite põhjendatust;
 • projekti läbiviijate haldusvõimekust, eelnevat kogemust, koostööpartnerite olemasolu ja nende panust projekti elluviimisel.

Kultuurivaldkonna projektide puhul ei toetata üldjuhul:

 • ​Kultuuriministeeriumi eelarvest (sh programmidest) toetatud projekte, samuti riigieelarveliste asutuste põhitegevusega seotud projekte;
 • filmivaldkonna projekte;
 • taotleja projektiga mitte seotud üldkulusid;
 • ​vara soetust ega investeeringuid;
 • ​trükiste ja salvestiste andmekandjatel väljaandmist, v.a lastele ja noortele suunatud projektide puhul;
 • üksikisikute ja gruppide välisreise, turneesid ega osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, samuti välisesinejate toomist Eestisse.

Spordivaldkonna projektide puhul ei toetata üldjuhul:

 • Projekt on otsuse tegemise ajaks juba toimunud;
 • taotluse juures puuduvad nõutud lisad;
 • taotleja on sama kulu hüvitamiseks juba toetust saanud;
 • varem antud toetuse kasutamise aruanne on õigeaegselt esitamata või ei ole esitatud nõuetekohaselt;
 • tagasinõutud ja tagasimaksmisele kuuluv toetus on tähtaja jooksul tagastamata;
 • taotlejal on taotluse esitamise hetkel riikliku maksu maksuvõlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumist pole ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt;
 • ​taotlejal on äriregistris kustutamishoiatus.


Taotlemine ja aruandlus

Hasartmängumaksu Nõukogu taotlused jagunevad kahte gruppi - väikeprojektid ja suurprojektid (taotlemine on lõppenud):

Väikeprojektid:

 • Väikeprojektide taotletav summa on kuni 6000 eurot.
 • Taotlusi saab esitada igakuiselt.
 • Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust.
 • Projekti kaas- või omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotluse esitamine:

Toetuse taotlemiseks on vaja Kultuuriministeeriumile esitada:

 • Täidetud Hasartmängumaksu Nõukogu toetuse taotluse vorm;
 • koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (koopia volikirjast juhul, kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleva organisatsiooni juhatuse liige).

Taotlusi võib esitada aastaringselt, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust. Tähtaega hakatakse arvutama taotluses märgitud toetuse kasutamise ajavahemiku alguse kuupäevast. 

Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuu koosolekul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt eelmise kuu viimaseks tööpäevaks.

Kultuuriministeerium kogub taotlused kokku, annab nende suhtes arvamuse ja edastab need Hasartmängumaksu Nõukogule otsustamiseks. Nõukogu otsused vormistatakse koosoleku protokollina, mis avalikustatakse Hasartmängumaksu Nõukogu kodulehel ja Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Positiivse otsuse korral saadab Kultuuriministeerium 30 päeva jooksul otsuse tegemise päevast alates taotlejale allkirjastamiseks toetuse kasutamise lepingu. Toetus makstakse välja lepingus ette nähtud tähtajal.

Aruandlus:

 • Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Kultuuriministeeriumile toetuse kasutamise lepingus ette nähtud tähtajaks ja kultuuri- ja sporditaotluste aruande vormil.
 • Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on nõukogul õigus eraldatud toetus tagasi nõuda.
 • Aruande esitamata jätnud taotlejatele uusi toetusi ei eraldata.
 • Kultuuriministeerium kontrollib toetuse saanud isiku esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
 • Kui selgub, et toetust on kasutatud sihipäratult, nõutakse toetussumma tagasi.

Kultuuri- ja spordiprojektide taotlused ja aruanded palun esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil hasart@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Loe, mis muutub pärast HMN-i kaotamist SIIT.


Olulised dokumendid