Hasartmängumaksu Nõukogu 2017. aasta prioriteedid sotsiaalvaldkonnas:

 • Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine.
 • Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad projektid ning invasporti edendavad tegevused.
 • Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused.
 • Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks.
 • Soolise palgalõhe ennetamist ja vähendamist toetavad tegevused.
 • Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele, sallivuse ja kaasatuse suurendamisele suunatud tegevused.

Hasartmängumaksu Nõukogu 2017. aasta prioriteedid tervisevaldkonnas:​

 • Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid.
 • Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamise projektid.
 • Sõltuvusainete tarvitamise ennetamisele, sh hoiakute kujundamisele suunatud projektid ning sõltuvusteemaga kokkupuutuvatele spetsialistidele suunatud koolitused ja supervisioonid.
 • Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas.

Vaata ka 2018. aasta prioriteete.


Projektide hindamise põhimõtted

Kulu liik

Kommentaar

Vara soetus

Hasartmängumaksu Nõukogult on võimalik taotleda toetust vara soetusteks maksimaalselt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Toetust eraldatakse, kui vahendid on vajalikud antud tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks, soetused loovad olulise lisaväärtuse projekti tulemuste jätkusuutlikkusele ning taotleja esitab kohaliku omavalitsuse kinnituse tegevuse toetamise kohta.

Investeeringud

Hasartmängumaksu Nõukogult on võimalik taotleda toetust investeeringutele. Investeeringud peavad olema tegevusprojekti osa ja olema seotud tegevuse jätkusuutlikkusega. Toetuse maksimum saab moodustada kuni 25% projekti kogumaksumusest (väikeste projektide puhul) kuid mitte rohkem kui 4793,37 eurot.

Koolitus/seminar/konverents

Lektorid ja esinejad saavad oma eriala või valdkonna keskmist töötasu.

Projektijuhtimine

Projekti juhtimisega (sh tööjõukulu) seotud kulutused võivad taotletavast toetusest moodustada kuni 25%.

Sotsiaalministeerium annab soovituse projekte mitte toetada juhul, kui:

 • Taotlusel puuduvad kaasfinantseerijate kinnitused.

 • Projekti objektiks on trükise või muu meediatoote loomine. Trükiste ja meediatoodete loomist toetatakse projekti arendustegevuse osana, kui see ei ületa 20% projekti kogumaksumusest.

 • Projektile on võimalik taotleda toetust riigieelarves ettenähtud vahenditest, struktuuritoetustest või muudest rahastusfondidest ja allikatest.

 • Projekti sisuks on tegevused, mida rahastab kohalik omavalitsus.

 • Toetust taotleb Sotsiaalministeeriumi aastatoetuse saanud organisatsioon või organisatsiooni haruorganisatsioon, välja arvatud juhul kui projekti tegevus erineb aastataotluses kirjeldatust (sellisel juhul peab haruorganisatsiooni projektile olema lisatud aastatoetust saanud vastava katusorganisatsiooni kinnitus, et haruorganisatsiooni projekt ei ole katusorganisatsiooni projektiga seotud).

 • Üksikisik või grupp taotleb teenuste osutamist (tervishoiu, hoolekande), mis peaksid olema kaetud riigi, kohaliku omavalitsuse, Haigekassa või muust eelarvest, näiteks sanatooriumi tuusikud.

 • Kui taotlejal on esitamata eelnevad aruanded või on ilmnenud muud rikkumised.

 • Kui projekti halduskulud on suuremad kui 25% taotletavast toetusest.

Soovituste andmine sõltub Hasartmängumaksu Nõukogule eraldatud riigieelarvelistest laekumistest.

Sotsiaalministeeriumil on õigus erandjuhtudel soovitada nõukogul rahastada põhimõtetele osaliselt mittevastavaid taotlusi, esitades vastavad argumenteeritud põhjendused.


Taotlemine ja aruandlus

Sotsiaalvaldkonnast toetuste andmine on kooskõlas Sotsiaalministeeriumi hasartmängumaksu laekumisest andmiste korra ja tingimustega.

Hasartmängumaksu Nõukogu taotlused jagunevad kahte gruppi - väikeprojektid ja suurprojektid:

Väikeprojektid:

 • Väikeprojektide taotletav summa on kuni 6000 eurot.
 • Taotlusi saab esitada igakuiselt.
 • Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust.
 • Projekti kaas- või omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Suurprojektid:

 • Suurprojektide taotletav summa on üle 6000 euro.
 • Taotlusi võetakse vastu kord aastas ajavahemikus 1. oktoober - 15. november. 
 • Selleks, et taotlus jõuaks suurprojektide vooru, peab see jõudma Sotsiaalministeeriumisse hiljemalt 15. novembriks, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust.
 • Projekti kaas- või omafinantseering peab moodustama vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Juhul kui suurprojekti taotlus rahuldatakse, ei toetata sama taotleja väikeprojekte. Toetuse eraldamine on võimalik juhul kui suurprojekti planeerides ei olnud esitatud lühiprojekti tegevust võimalik ette näha (näiteks osalemine EL erinevates algatustes) ja lühiprojekti tegevuskava erineb selgelt suurprojektis näidatud tegevuskavast.

Taotluse esitamine:

Toetuse taotlemiseks on vaja Sotsiaalministeeriumile esitada:
 • Täidetud Hasartmängumaksu Nõukogu toetuse taotluse vorm;
 • projekti oma- või kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (allkirjastatud garantiikiri, kaasfinantseeringut võib tõendada ka lepingu koopiaga või pangaülekande väljavõttega, kuid sellisel juhul peab selguma, millist taotlejat ja projekti toetatakse);
 • koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (koopia volikirjast juhul, kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleva organisatsiooni juhatuse liige).

Sotsiaalministeerium kogub taotlused kokku, annab nende suhtes arvamuse ja edastab need Hasartmängumaksu Nõukogule otsustamiseks. Nõukogu otsused vormistatakse koosoleku protokollina, mis avalikustatakse Hasartmängumaksu Nõukogu kodulehel ja Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Positiivse otsuse korral saadab Sotsiaalministeerium 30 päeva jooksul otsuse tegemise päevast alates taotlejale allkirjastamiseks toetuse kasutamise lepingu. Toetus eraldatakse toetuse saajale 15 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist

Taotlust saavad esitada ainult need organisatsioonid (asutused), kellel on oma arvelduskonto. Taotlejal on vajalik e-posti aadress, kuna projekti toetamisel saadetakse lepingud PDF formaadis.

 

Aruandlus:

 • Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Sotsiaalministeeriumile toetuse kasutamise lepingus ette nähtud tähtajaks ja sotsiaalvaldkonna toetuste aruande vormil.
 • Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on nõukogul õigus eraldatud toetus tagasi nõuda.
 • Aruande esitamata jätnud taotlejatele uusi toetusi ei eraldata.

Sotsiaalministeerium kontrollib toetuse saanud isiku esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
Kui selgub, et toetust on kasutatud sihipäratult, nõutakse toetussumma tagasi.

Sotsiaalvaldkonna toetuste üle tehtavat järelvalvet reguleerib Sotsiaalministeeriumi antud toetuste üle järelevalve korraldamise tingimused ja kord.

Sotsiaalvaldkonna taotlused ja aruanded palun esitada Sotsiaalministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil hasart@sm.ee võ postiga aadressil Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn.

Kontaktisik uute taotluste esitamisel:
Merit Havi
tel: 626 9284
e-post: merit.havi@sm.ee

Kontaktisik lepingute sõlmimise ja aruannete koostamisel:
Kertu Raassalu
tel: 626 9267
e-post: kertu.raassalu@sm.ee

Taotlus peab jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks, postitustemplit ei arvestata.

Lapsevanemate koolitusi taotleva projekti kriteeriumid

Taotluses tuleb välja tuua:
 • Detailne sihtrühma vajaduste kaardistus ja põhjendatus. 
 • Eelistatud on sellised taotlused, kus on vajaduste väljaselgitamiseks kasutatud standardiseeritud hindamisvahendeid, hinnates mõõdikute abil lastevanemate vajadusi, teadmiste ja oskuste taset, laste käitumisprobleeme jne.
 • Detailne sisukirjeldus, sihtrühma valmisolek koolitustel osaleda.
 • Kirjeldus, kuidas motiveeritakse lapsevanemaid koolitustel osalema, kellel vajadus ilmneb, aga soov osalemiseks puudub. 
 • Projekti rakendamise tulemusena selgelt mõõdetavad tulemused. Välja peab olema toodud kirjeldus, milliseid metoodikaid või hindamisvahendeid kasutades on plaanis tulemusi hinnata (lisandväärtus on see, kui hinnatakse koolitusel osalenute teadmiste ja oskuste taset enne koolitustel osalemist ja pärast ning tuginedes tulemustele planeeritakse edasisi tegevusi, kui selleks ilmneb vajadus).
 • Koostöö kirjeldus erinevate organisatsioonide ja/või kohaliku omavalitsusega (nt kas koolitused on osa kohaliku omavalituse tegevuskavast antud sihtgrupi vajaduste toetamisel, kas mõju-uuringute tulemusi on plaanis kasutada uuringute läbiviimisel, kas kohalik omavalitsus on valmis edaspidi ise vanemlust toetavate koolituste rahastamist jätkama jms) .
 • Koolituste hinnapakkumine ja koolitajate CV-d, kes koolitusi taotluses välja toodud piirkonnas läbi viivad.

Olulised dokumendid